قیطان زنجیره ای

سنجش

قیطان زنجیره ای
سرمه و رتکس
رنگبندی
متراژ:۹متر
کدمحصول:۲۶۰

ابعاد 9000 cm
بازگشت به بالا